Cadzand - Baggerwerk uitwateringskanaal

Baggerwerk UItwateringskanaal & Passageule

Voor het Waterschap Scheldestromen realiseert Romers KWS & Verboon Maasland: 18km baggerwerken, gecombineerd met het aanbrengen van 12km aan beschoeiingen en breuksteen versterkingen.

Deze forse opgave wordt gecombineerd met de volgende projectdoelstellingen: overlast voor omwonenden en toerisme te minimaliseren, hinder voor het verkeer tot een uiterst minimum houden en geen verstoring van het broedseizoen. Dit alles met behoud van de algemene veiligheid en in het bijzonder gedurende het stormseizoen.

Omgevingshinder wordt tot een minimum gereduceerd doordat Verboon Maasland het slib en zand in 1 werkgang baggert en gelijktijdig de uitvoering afstemt op het broed-, vakantie- en stormseizoen gecombineerd met wekelijkse gesprekken met perceeleigenaren. Qua risico-beheersing wordt voor het stormseizoen eerst de kritische punten van het watersysteem versterkt door aanleg van beschoeiingen en breuksteen. Door toepassing van 3 roosters tijdens de baggerwerkzaamheden wordt het risico van vuil op het GBV voorkomen.

Kortom, centraal in onze aanpak staat de integrale en robuuste werkvolgorde en fasering met als algemeen doel te anticiperen op de klimaatadaptatie: Voor een veilig, leefbaar en duurzame leefomgeving.

Reductie CO2 uitstoot door middel van affakkelen vrijkomend methaangas